--:-- / --:--

Bilety

License: 
All rights reserved
Album: 
Release date: 
November 19, 2012
Lyrics: 

Oddajcie za bilety
Oddajcie za bilety
Oddajcie za bilety
Oddajcie za bilety
Nam

Bilety - tekst - Tickets - Lyrics